strzałka do góry

Construction Management

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Construction Management


Jesteśmy pewni, iż nasze procesy i strategie zarządcze dają poczucie, że potrafimy dostarczyć naszym klientom projekty w zaplanowanym czasie i budżecie. W związku z różnorodnymi potrzebami Inwestorów w zakresie usług zarządczych, BBC pragnie rekomendować swoje rozwiązania z zakresu Construction Management.

Niepodważalne jest to, że dzisiejsze projekty budowlane prowadzone w formule Generalnego Wykonawstwa cierpią na wiele chorób. Choroby te w znacznej mierze wpływają na Inwestora. Warto przytoczyć w tym miejscu kilka przykładów:

wynagrodzenie uzyskane od Inwestora nie trafia do podmiotów faktycznie wykonujących roboty             budowlane
Generalny Wykonawca realizuje projekty bez angażowania swoich środków, budując za ,,pieniądze”             Podwykonawców
coraz większa grupa Generalnych Wykonawców prezentuje postawę wyłącznie roszczeniową, z             założenia oczekując na powiększenie swojej marży na robotach ,,wymuszonych”

Budując sukcesy naszych Klientów, pragniemy wskazać korzyści płynące z realizacji inwestycji w formule Construction Management

Marża GW zostaje po stronie Inwestora
Niejednokrotnie ponad 10% wynagrodzenia może stać się korzyścią finansową Inwestora

Mniejsze koszty osobowe
Zespół nadzoru Inwestora i Generalnego Wykonawcy pokrywa się. Konieczność jego zdwojenia wynika z różnych celów biznesowych stron. W formule Construction Management koszty osobowe są tożsame. Mniejsze są również koszty działów wsparcia projektu.

Większe bezpieczeństwo w zakresie solidarnej odpowiedzialności
BBC wdrożyło system bezpieczeństwa dla swoich klientów w zakresie solidarnej odpowiedzialności. Stanowi on osobliwy know-how w zakresie usług Construction Management

Wspólny cel przedsięwzięcia inwestycyjnego
Cel zespołu Construction Management jest zgodny z celem Inwestora. Formuła Generalnego Wykonawstwa wprowadza wraz z jej wdrożeniem różne azymuty dla Wykonawcy i Inwestora.

Większa jakość wykonywanych prac
Dzięki realizacji tego samego celu biznesowego, jakość prac jest realnie wyższa.

Realny wpływ Inwestora na proces budowlany
Inwestor może uczestniczyć w każdym procesie decyzyjnym, ma wpływ na selekcję Dostawców i Wykonawców. Wybierana jest jakość i efektywna cena, a nie cena rażąco niska.

Brak „ciemnej strony” inwestycji budowlanych
Dla procesów budowlanych naszych czasów często normą staje się sytuacja, w której najbardziej zadowolonym podmiotem procesu inwestycyjnego jest kancelaria prawna. W formule Construction Management nie ma sporów miedzy GW a Inwestorem. Prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń jest nieporównywalnie mniejsze niż w każdej innej formule.

Budowanie relacji z Dostawcami i Wykonawcami
W każdym biznesie relacje przekładają się na korzyści finansowe. Pozytywne relacje dają wymiernie niższe ceny kontraktowe usług. BBC pragnie dzielić się swoimi kontaktami i znajomością rynku z Klientem dla uzyskania najbardziej efektywnych cen kontraktowych.

Łańcuch podwykonawców
Generalny Wykonawca przestał być już instytucją, która realizuje swoimi zasobami roboty wykonawcze. Niechlubnym standardem są wielopoziomowe łańcuchy podwykonawcze. Stronami umów wykonawczych mogą być jednak podmioty realnie wykonujące prace, co BBC może zagwarantować dzięki znajomości rynku budowlanego, wyniesionej z praktycznego doświadczenia.

Etyczność
Sfera działalności biznesowej nie kończy się na wynikach ekonomicznych organizacji. Pewność, iż własny proces inwestycyjny nie zniszczył bytu wielu ludzi przez brak płatność ze strony Generalnego Wykonawcy jest najważniejszym spojrzeniem w dziedzinie uczciwości i etyki.

Zakres usług Construction Management obejmuje min.:

Faza przygotowania:
   ⦁ planowanie i przygotowanie inwestycji,
   ⦁ due diligence,
   ⦁ przetargi na wybór Projektantów, Wykonawców,
   ⦁ pozyskiwanie administracyjnych uzgodnień i pozwoleń,
Faza realizacji:
   ⦁ koordynacja procesu projektowania,
   ⦁ zarządzanie kosztami, w tym opracowanie budżetów wykonawczych, kontrola kosztów,
   ⦁ przetargi na wybór Projektantów, Wykonawców, Dostawców,
   ⦁ zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim,
Faza zamknięcia projektu:
 ⦁ organizacja odbiorów z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem obiektów zarządcy          nieruchomości;
   ⦁ odbiór końcowy całej inwestycji,
   ⦁ końcowe rozliczenie projektu.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty