strzałka do góry

Nadzór dla Instytucji finansujących

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Nadzór dla Instytucji finansujących


Usługa nadzoru dla instytucji finansujących, świadczona przez BBC, daje pewność otrzymania przewidywanego wyniku finansowego inwestycji. Długoletnia znajomość środowiska, połączona z własnym zrozumieniem biznesu, daje Instytucjom Finansującym pewność , iż BBC jest partnerem stojącym na straży zamysłu inwestycyjnego.

Ograniczanie ryzyka kredytowego poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, zgodności przebiegu inwestycji z harmonogramem oraz wczesna identyfikacja problemów, jest wykładnikiem działalności BBC.

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru utożsamia w sobie 4 główne zadania:

sporządzenie raportu wstępnego obejmującego m.in.: weryfikację dokumentacji projektowej, umów na roboty budowlane, ocenę uzyskanych pozwoleń oraz analizę budżetu;
cykliczne monitorowanie inwestycji w okresie realizacji;
weryfikacja finansowania transzowego
wielokryterialna opinia końcowa w zakresie zamknięcia projektu

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty